Участие в публична продан

Подаване на наддавателни предложения

Публична продан продължава един месец. През този период всеки, който се  интересува от даден имот може да подаде наддавателно предложение. То трябва да съдържа лични данни на участника в търга /три имена и ЕГН, адрес, телефон за контакти/. Всеки наддавач, в изпълнение на чл. 489, ал. 2 от ГПК следва да посочи предложената от него цена с цифри и думи в наддавателно предложение, вносна бележка или платежно нареждане за внесен задатък. Бланки от изброените по-горе документи, както и декларация за произход на средства може да намерите на интернет страницата ни. Наддвателното предложение се подписва.

Така подготвените документи се поставят в запечатан плик. Наддавателни предложения могат да се подават през периода на публичната продан в регистратурата на Софийски районен съд /гр. София, бул. Цар Борис III № 54/. Върху запечатания плик се поставя входящ номер от съда.

Обявление за публична продажба. Тръжна документация

Книжата за проданта са на разположение на всеки, който се интересува от проданта на имота и се намират в кантората на съдебния изпълнител. Тя съдържа: акта за собственост на продавания недвижим имот, а за движими вещи с цена над 5000 лв. друг документ, удостоверяващ собствеността им; скица/схема на имота /в случай, че има одобрена кадастрална карта/ удостоверение за тежести; постановление за налагане на възбрана; протокол за опис на имота; оценка на пазарната стойност на имота/вещта, изготвена от вещо лице или лицензиран оценител; обявление за проданта; протокол за разгласа на проданта.

Сканирано обявление за публична продан е качено на сайта на регистъра на публичните продажби, а именно: www.sales.bcpea.org. Обявлението за публична продан се поставя по местонахождението на имота, в сградата на СРС, в Общината и в Кантората на съдебния изпълнител.

Внасяне на задатък за участие в търга

За участие в публична продажба се заплаща депозит/задатък/ в размер на 10% от началната цена на имота по специалната сметка на сметка на ЧСИ Стефан Петров, посочена в обявлението и интернет страницата на кантората. Размерът на задатъка се определя в зависимост от обявената начална цена на проданта.

Къде трябва да се подаде наддавателното предложение?

Пликът с офертата се подава в регистратурата на Софийски районен съд.

Участници

Търгът се провежда от съдебен изпълнител или помощник- съдебен изпълнител. В публична продан може да участва всеки български или чуждестранен гражданин, както и дружество. Участието може да бъде лично, чрез законен представител или пълномощник /адвокат или друго лице/.

Процедура по провеждане на търга

На посочен в обявлението ден и час се провежда търг в тръжните зали в сградата на Софийски районен съд от съдебен изпълнител. Съдебният изпълнител отваря всички подадени наддавателни предложения и ги прочита на глас. Обявява най-високата предложена цена. След последното отправя запитване до останалите участници дали желаят да наддават устно.

ВНИМАНИЕ! Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публична продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ. 

Всеки присъстващ редовен участник има право да участва в устно наддаване.

Устното наддаване се ръководи от съдебен изпълнител или помощник- съдебен изпълнител. Той обявява следващата цена три пъти. Ако някои от участниците даде обявената цена, той се подписва за това в протокола. След което съдебният изпълнител обявява нова по-висока цена. Печели участникът предложил най-висока цена. Ако двама участници предложат едновременно една и съща най-висока цена, между тях се тегли жребий.

В какъв срок следва да се доплати останалата част от продажната цена?

В двуседмичен срок от датата на търга и обявяването на купувача в Районен съд следва да се доплати разликата в цената по сметка на съдебният изпълнител, т.е. останалите 90 % от продажната цена. Ако спечелият търга не заплати остатъка същият ГУБИ ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТЪК, а за купувач се обявява следващия участник предложил най-висока цена. В случай, че сте обявен за купувач след отказ на друг купувач, следва в едноседмичен срок от деня на обявяването ви за купувач да внесете цената. Срокът започва да тече от датата на  уведомяването ви за купувач от съдебния изпълнител.

Кога се връща внесеният депозит /задатък/ за участие?

След изплащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи. В случай, че сте обявен за купувач и не внесете предложената от вас цена губите внесеният за участие депозит/задатък/.

Какви такси и разноски ще имам при публична продажба на имот?

-1,5%  на съдебният изпълнител за постановление за възлагане, но не по-малко от 60 лева с ДДС и не повече от 3600 лева с ДДС;

-2,5 % за Общината за придобиване на имота /местен данък/;

-0.1%,  но не по малко от 10 лева за Агенция по вписвания за вписване на постановлението за възлагане;

Как мога за взема ДДС от закупения от съдебен изпълнител имот?

В случай, че длъжникът е регистриран по ДДС и продаваното имущество е облагаемо по смисъла на ЗДДС имате право да приспаднете ДДС. За целта съдебният изпълнител внася ДДС в НАП от името и за сметка на длъжника, подава Удостоверение за това в НАП и ви предоставя заедно с Постановлението за възлагане, Удостоверение подадено в НАП и Протокол за извършена продажба.

Кога мога да вляза в закупения от мен имот?

След вписване на Постановлението за възлагане можете да поискате от съдебния изпълнител да ви въведе в имота, за което се изготвя протокол.

Таксата за въвод е в размер от 1 % без ДДС от цената на имота;

Протоколът за предаване на имота е официалният документ от коя дата сте влезли в имота. Същият е необходим пред доставчиците на комунални услуги.